Top

预成型焊料

Electroloy的预成型焊料可广泛使用在产业范围如电脑,汽车,半导体,电子消费品,元件制造以及电信。

雅拓莱所提供各种形状和大小的预成型焊料可满足许多应用程序所需要的确切数额的焊接。我们的预成型焊料有标准的形状如长方形,正方形,圆盘形,平形和颗粒形。此外我们还定制特殊形状及合金的预成型焊料给困难的应用。

雅拓莱的预成型焊料被挤压,轧制,冲压或压实可以满足高公差和确保量的准确性作为以及满足客户要求的规格。请联系我们 [ 查询 ]

 

合金型:

合金型 纯锡 锡/银/铜 锡/铅
预成型焊料
焊料笔芯
焊片
熔点范围 232°C 217°C-219°C 183°C
比重 7.29 7.37 8.45

 

标准形状和尺寸:

形状 尺寸 最低(mm) 最高(mm) 样品
Sheets /
Ribbons
宽度 10.00 ± 0.50 25.0 ± 0.75
厚度 0.05 ± 0.03 1.00 ± 0.15
Rectangular /
Square
宽度 1.00 ± 0.15 1.50 ± 0.15
厚度 0.05 ± 0.03 10.0 ± 0.15
长度 1.00 ± 0.25 20.0 ± 0.30
Washer 外径 1.00 ± 0.05 20.0 ± 0.20
内径 0.50 ± 0.05 10.0 ± 0.20
厚度 0.05 ± 0.03 20.0 ± 0.20
Disc 外径 1.00 ± 0.05 20.0 ± 0.20
厚度 0.05 ± 0.03 1.50 ± 0.15

 

焊料笔芯

预成型焊料可包装成带卷包装,易于大批量使用,以及用于自动化的生产流程中。在SMT生产线里可以通过抓取和放置设备分配它们。有标准的7"和13"的IEC卷轴可提供。

优点:

  • 采用标准设备快速安置
  • 适用于增加焊点的焊锡量
  • 减少额外的过程而达到预期的结果
  • 兼容所有标准合金焊膏

 

焊料笔芯 – 规格

合金型 焊料笔芯编号 焊料笔芯尺寸 磁带和卷轴尺寸 每卷数量
LF307
Sn63/37
纯锡
0201 0.51x0.25x0.25
±0.02
Ribbon 8mm
Pitch 2mm
Reel 7 / 13 inch
7" - 6000
13" - 30000
LF307
Sn63/37
纯锡
0402 1.00x0.50x0.50
±0.03
Ribbon 8mm
Pitch 4mm
Reel 7 / 13 inch
7" - 5000
13" - 25000
LF307
Sn63/37
纯锡
0603 1.52x0.80x0.80
±0.03
Ribbon 8mm
Pitch 4mm
Reel 7 / 13 inch
7" - 4000
13" - 15000
LF307
Sn63/37
纯锡
0805 2.01x1.30x0.76
±0.03
Ribbon 8mm
Pitch 4mm
Reel 7 / 13 inch
7" - 3000
13" - 15000
LF307
Sn63/37
纯锡
1206 3.56x1.52x0.77
±0.03
Ribbon 8mm
Pitch 4mm
Reel 7 / 13 inch
7" - 3000
13" - 15000